Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALUMAC CONSTRUCT BV

Art. 1 Totstandkoming van de overeenkomst

1.1          Deze overeenkomst tussen enerzijds de BV ALUMAC CONSTRUCT (hierna genoemd: ALUMAC CONSTRUCT), met zetel te 8501 Heule (Kortrijk), Ringlaan 14, met ondernemingsnummer 0462.287.647 en anderzijds de Klant wordt beheerst door de voorwaarden en modaliteiten van de tussen partijen afgesloten verkoopovereenkomst, met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden vermeld op de verkoopovereenkomst (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Verkoopovereenkomst”). De Verkoopovereenkomst is van kracht na ondertekening van de overeenkomst door de Klant en ALUMAC CONSTRUCT, waarbij de ondertekening mede als aanvaarding van deze algemene voorwaarden geldt, en zij vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Verkoopovereenkomst zouden voorafgaan. De Verkoopovereenkomst sluit de toepassing van de potentiële algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zelf uit.

1.2          Wijzigingen van de overeenkomst kunnen enkel gebeuren door middel van een geschrift ondertekend door beide partijen. Bij onvoorzienbare omstandigheden kan een aanpassing van de overeenkomst worden opgelegd en zullen partijen hieromtrent opnieuw over onderhandelen.

1.3          Klant verklaart zich akkoord met deze voorwaarden en door het feit van haar bestelling bevestigt zij kennis van deze voorwaarden te hebben genomen.

1.4          In geval van meerdere Klanten is elke individuele Klant hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de uitvoering van de Verkoopovereenkomst.

Art. 2 Bestelling

Elke bestelling wordt uitgevoerd tegen contante betaling bij afhaling of levering. Elke bestelling is onherroepelijk ongeacht of er al dan niet een voorschot betaald werd. Weigert de klant de levering, dan heeft de verkoper de keuze ofwel hem hiertoe gerechtelijk dwingen ofwel de gerechtelijke ontbinding van de verkoop te vragen met een schadevergoeding van 20% op de overeengekomen prijs. Deze schadevergoeding is van rechtswege verworven en conventioneel bepaald tussen partijen en is niet meer voor betwisting vatbaar.

Art. 3 Levering en ontvangst

  1. De levering gebeurt op de wijze, plaats en omstandigheden zoals vermeld in de bestelling, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.  De opgegeven leveringstermijn is daarenboven louter indicatief en maakt in hoofde van ALUMAC CONSTRUCT een middelenverbintenis uit. Het louter verstrijken van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
  2. Tijdens de levering controleert de Klant de conformiteit van de bestelling en gaat hij over tot alle overeengekomen of door de aard van de bestelling benodigde testen en controles. De Klant verbindt zich er vervolgens toe om op het ogenblik van de levering een afgiftebewijs te ondertekenen. De ondertekening door de Klant van dit document geldt als bewijs dat de levering conform de bestelling is, dat het (roerend) goed zich in een volmaakte staat bevindt en geen (zichtbare) gebreken vertoont, evenals dat alle noodzakelijke documenten, handleiding en uitrusting aanwezig zijn en mee werden geleverd. 
  3. Het risico gaat over naar de Klant vanaf het ogenblik dat de goederen afgehaald worden en/of de werkplaats van ALUMAC CONSTRUCT verlaat. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

Art. 4 Overmacht

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de normale uitvoering van de Verkoopovereenkomst of deze in ernstige mate verhindert of bemoeilijkt, zal als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): werkstaking, overheidsmaatregelen (vb. maatregelen Pandemie,…), (tijdelijke) sluiting van het bedrijf, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van ALUMAC CONSTRUCT, vertraging of onmogelijkheid in toelevering in hoofde van leveranciers van ALUMAC CONSTRUCT. In geval van overmacht, is ALUMAC CONSTRUCT gerechtigd om hetzij de uitvoering van de Verkoopovereenkomst op te schorten voor een duur van ten hoogste vier maanden, hetzij de Verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art. 5 Prijs - betaling

5.1.      Behoudens andersluidend beding zijn de opgegeven prijzen van ALUMAC CONSTRUCT nettoprijzen exclusief BTW, zonder korting, zonder enige verbintenis van de verkoper. ALUMAC CONSTRUCT is gerechtigd (doch niet verplicht) om een voorschot te vragen.

5.2       Geldige redenen voor eenzijdige (prijs-)wijzigingen zijn onder meer de wijzigingen in de grondstofprijzen, wetswijzigingen, diensten/goederen van toeleveranciers. 

5.3       Alle facturen van ALUMAC CONSTRUCT zijn contant betaalbaar op de vervaldag op de factuur vermeld, dit ten huize van ALUMAC CONSTRUCT. De facturen worden geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na datum van afgifte van de factuur. Na deze termijn wordt geen protest meer aanvaard. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en na vergeefse ingebrekestelling de opeisbaarheid mee van alle niet betaalde facturen en geeft ALUMAC CONSTRUCT het recht de lopende contracten op te schorten of te verbreken, dit tot algehele betaling. Bij niet betaling van de factuur op haar vervaldag zal van rechtswege en na vergeefse ingebrekestelling een intrest aangerekend worden van 10% per jaar, onverminderd een forfaitair schadebeding tot dekking van de schade voortspruitend uit de wanbetaling ten belopen van 12% op het factuurbedrag met een minimum van 125,00 Euro en een maximum van 2.500,00 Euro. Bovendien zullen de onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten opbrengen zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.  

5.4       De factuur zal pas als betaald beschouwd worden vanaf het ogenblik dat de gelden op de bankrekening van ALUMAC CONSTRUCT geboekt zullen zijn.

5.5       De facturen van ALUMAC CONSTRUCT moeten altijd betaald worden door de Klant, zelfs indien laatstgenoemde beschikt over een vaststaande en opeisbare schuldvordering jegens ALUMAC CONSTRUCT. Elke verrekening is dus uitgesloten, behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst. De Klant verbindt zich er ook toe om niet ernstig betwiste facturen of saldi van facturen niet in te houden.

5.6       Zelfs indien er een betalingstermijn toegekend wordt aan een Klant krachtens de bijzondere schriftelijke overeenkomst, zal de niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle onbetaalde facturen opeisbaar maken.

5.7       Elke klacht over de opmaak of de berekening van een factuur moet middels aangetekend schrijven binnen de acht (8) werkdagen te rekenen vanaf de factuurdatum ingediend worden, bij gebreke waaraan de factuur geacht zal worden te zijn aanvaard door de Klant.

5.8       Ingeval van niet-naleving door de Klant van één van zijn contractuele verplichtingen, onder andere de tijdige betaling van de facturen, behoudt ALUMAC CONSTRUCT zich het recht voor om elke maatregel te treffen, onder andere de opschorting van lopende leveringen en bestellingen.  

5.9       ALUMAC CONSTRUCT kan te allen tijde – zelfs na het faillissement  van de Klant of de samenloop van de schuldeisers van de Klant of na het verzoek om of de toelating van de Klant tot het voordeel van een gerechtelijke reorganisatie  – elke bestaande of toekomstige schuldvordering uit welken hoofde ook verrekenen met elke som die aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd is.

5.10     Elke wijziging in de juridische of financiële situatie van de Klant moet op schriftelijke wijze ter kennis worden gebracht van ALUMAC CONSTRUCT, die de mogelijkheid heeft om, indien gewenst, lopende bestellingen te annuleren, bestellingen te weigeren, waarborgen te eisen of de voorwaarden en termijnen van betaling te wijzigen.

5.11     Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen en tot zekerheid van de terugbetaling van alle bedragen die de Klant verschuldigd zou zijn aan ALUMAC CONSTRUCT, uit hoofde van alle huidige en/of toekomstige schuldvorderingen, ongeacht hun aard,  geeft de Klant ten voordele van ALUMAC CONSTRUCT in pand: alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde dan ook zoals handelsvorderingen en andere schuldvorderingen op klanten, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen uit opbrengsten van roerende of onroerende toestellen, vorderingen in schadevergoeding, pensioenen, verzekeringsuitkeringen, uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid of vorderingen op de overheid in het kader van de fiscale regelgeving. De Klant verbindt zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van ALLUMAC CONSTRUCT, alle inlichtingen en documenten met betrekking tot deze schuldvorderingen te bezorgen.

Art. 6 Eigendomsvoorbehoud

ALUMAC CONSTRUCT behoudt de volledige eigendom van de verkochte toestellen/goederen tot de algehele betaling van de hoofdsom en bijhorigheden. Geleverde goederen blijven de volledige eigendom van ALUMAC CONSTRUCT en zal als in consignatie gegeven beschouwd worden tot de algehele betaling. De Klant zal echter het risico dragen op schade die de geleverde goederen uit welke hoofde ook zouden lijden of veroorzaken. Tot de algehele betaling van de geleverde goederen zal de Klant op geen enkele manier kunnen beschikken over de goederen zonder het voorafgaand akkoord van ALUMAC CONSTRUCT. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt tegen betaling volgens akkoord heeft ALUMAC CONSTRUCT het recht het contract als verbroken te beschouwen en zal lastens de Klant een schadevergoeding aangerekend worden van 20% ten titel van forfaitaire en op voorhand overeengekomen schadeloosstelling. Ook zal ALUMAC CONSTRUCT onmiddellijk en vrij over de goederen en toebehoren beschikken en deze mogen verkopen ten einde hierop zijn herstelkosten aan te rekenen alsmede zijn schadeloosstelling.

Art. 7 Klachten

Alle klachten betreffende leveringen en/of herstellingen moeten per aangetekend schrijven en binnen de acht (8) werkdagen na datum van levering aan ALUMAC CONSTRUCT overgemaakt worden, zo niet worden ze niet meer als rechtsgeldig beschouwd.

Art. 8 Garantie – beschrijving van de goederen

8.1       De Klant zal op nieuwe goederen en toebehoren genieten van de waarborg die door de fabrikant gegeven wordt op de dag van de levering. Bij tweedehands leveringen bestaat er enkel waarborg voor zover deze uitdrukkelijk op de factuur vermeld wordt door ALUMAC CONSTRUCT. De waarborg wordt gegeven op voorwaarde dat de Klant de geleverde goederen laat onderhouden volgens de richtlijnen van de fabrikant en voor zover deze geschiedt in de werkhuizen van ALUMAC CONSTRUCT. In alle gevallen zal de waarborg beperkt blijven tot het vervangen in de werkhuizen van ALUMAC CONSTRUCT van elk slecht bevonden stuk, dit zonder verdere schadevergoeding van de gevolgen voortspruitende uit een constructiefout of door gebrekkige stukken. De waarborg vervalt automatisch indien de koper gedurende de periode van de waarborg de opgebouwde goederen en toebehoren niet uitsluitend laat onderhouden in de werkhuizen van ALUMAC CONSTRUCT alsook wanneer deze beschadigd worden door een ongeval. De waarborg is uitgesloten voor alle schade voortspruitend uit slijtage en of verkeerdelijk gebruik.

8.2       De Klant verklaart de gekochte goederen te hebben gezien en gecontroleerd en ze vrij van alle zichtbare gebreken te hebben bevonden bij de levering en aanvaarding. De Klant koopt de goederen in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de levering zonder dat deze staat ooit nog tot enige betwisting aanleiding kan geven. Tussen partijen wordt overeengekomen dat de goederen geacht worden geen gebreken te vertonen van zodra de verkochte goederen voorzien van een attest van wettelijke keuring (dit indien de Wet dit vraagt). In geval van verkoop van tweedehands goederen wordt de Klant geacht zijn goederen te hebben gecontroleerd en nagezien. De Klant koopt de goederen in staat waarin ze zich bevinden met alle zichtbare en verborgen gebreken zonder enige garantie tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8.3       Onzichtbare gebreken die op een herstelling/verkoop betrekking hebben, moeten eveneens binnen de acht (8) werkdagen bij aangetekend schrijven aan ALUMAC CONSTRUCT ter kennis worden gebracht op straffe van verval van de waarborg.

Art. 9 Recht tot ontbinding

De Verkoopovereenkomst kan van rechtswege door ALUMAC CONSTRUCT ontbonden worden per gewone schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder enige gerechtelijke formaliteit:

 • indien de Klant zich in staking van betaling, collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement bevindt, 
 • bij overlijden van de Klant, 
 • bij een beslag of andere vormen van gedwongen tenuitvoerlegging lastens de Klant,
 • indien er beschadiging, vernietiging of verlies van de verkochte doch nog niet (volledig) betaalde goederen is vastgesteld, 
 • indien de Klant aan ALUMAC CONSTRUCT onjuiste informatie verstrekt heeft betreffende zijn onderneming of zijn financiële situatie die een cruciale rol gespeeld heeft in de beslissing van ALUMAC CONSTRUCT om de relatie met de Klant aan te gaan,
 • bij wanbetaling van facturen,
 • bij eender welke wanprestatie van de Klant uit deze Verkoopovereenkomst waaraan niet verholpen wordt binnen een termijn van minimum acht (8) dagen na schriftelijke ingebrekestelling daartoe.

ALUMAC CONSTRUCT heeft bij wanprestatie van de Klant de keuze om de Verkoopovereenkomst te ontbinden, dan wel de (desnoods gedwongen) uitvoering van de Verkoopovereenkomst te eisen.

Art. 10 Aansprakelijkheden

De aansprakelijkheid van ALUMAC CONSTRUCT voor elke genots-, winstderving en/of indirecte schade is in elk geval uitgesloten en ALUMAC CONSTRUCT zal onder geen enkel beding hiervoor tot enige schadevergoeding kunnen gehouden worden. In geval van niet-conformiteit of defecten aan de geleverde goederen, waarvoor ALUMAC CONSTRUCT tot tussenkomst is gehouden, is ALUMAC CONSTRUCT haar aansprakelijkheid en tussenkomst beperkt tot de prijs van de verkochte goederen. De adviezen die door ALUMAC CONSTRUCT verstrekt worden zijn zonder verbintenis en brengen geen aansprakelijkheid teweeg. De Klant kan geen aanspraak maken op enige schorsing of vernietiging van de Verkoopovereenkomst, vermindering van de prijs of schorsing van betaling ervan, noch op enige schadevergoeding in geval van geheel of gedeeltelijk genotsverlies van de geleverde goederen,om eender welke reden ook, fout van derden of overmacht inbegrepen.

Art. 11 Vrijwaring

De verkoper wordt uitdrukkelijk ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor beschadiging of het verdwijnen van haar toevertrouwde voertuigen, goederen en of toebehoren en onderdelen, tenzij de Klant een zware fout in hoofde van ALUMAC CONSTRUCT kan bewijzen. De aan ALUMAC CONSTRUCT toevertrouwde voertuigen worden door hem of zijn aangestelden bestuurd en bewaard onder volle en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant, met volledige vrijwaring voor ALUMAC CONSTRUCT.

Art. 12 GDPR

ALUMAC CONSTRUCT respecteert de privacy van de Klant en verwerkt diens persoonsgegevens met het oog op klanten-of prospectenbeheer zulks in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (met name Verordening nr. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Deze verwerkingen gebeuren op basis van de toestemming van de Klant en de gemaakte afspraken. Door de ondertekening van deze Verkoopovereenkomst, aanvaardt de Klant dat ALUMAC CONSTRUCT solvabiliteitsnazichten kan verrichten, alsook gegevens kan inwinnen betreffende de Klant evenals zijn vertegenwoordigers en andere partijen betrokken bij de activiteit van de Klant.

Art. 13 Intellectuele eigendomsrechten

Alle grafische elementen, merken, tekeningen, modellen, logo’s en dergelijke, die op de toestellen, in handleidingen en in gebruiksaanwijzingen voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van de producenten, fabrikanten of van ALUMAC CONSTRUCT. Ze worden niet overgedragen en komen niet in aanmerking voor gebruik, exploitatie, weergave, reproductie of aanpassing door de Koper of elke andere derde.

Art. 14 Bijzondere bepalingen

Indien in deze algemene voorwaarden – per impossible - een onrechtmatig beding zou voorkomen, dan moeten partijen hieromtrent opnieuw onderhandelen en deze vervangen door een rechtmatig beding. Deze algemene voorwaarden zijn deelbaar, waardoor de algemene voorwaarden geldig blijven, zelfs wanneer een ervan onrechtmatig wordt bevonden.

Art. 15 Toepasselijk recht -  Bevoegdheid

Voor elk geschil m.b.t. de Verkoopovereenkomst, haar uitvoering, interpretatie en beëindiging, zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd zijn. De Verkoopovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 

----------------------------------

ALGEMENE VOORWAARDEN SRL ASTEMAC

Art. 1 Totstandkoming van de overeenkomst

1.1          Deze overeenkomst tussen enerzijds de SRL ASTEMAC (hierna genoemd: ASTEMAC), met zetel te 7503 Tournai, Rue de la Recherche 9, met ondernemingsnummer 0881.599.049 en anderzijds de Klant wordt beheerst door de voorwaarden en modaliteiten van de tussen partijen afgesloten verkoopovereenkomst, met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden vermeld op de verkoopovereenkomst (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Verkoopovereenkomst”). De Verkoopovereenkomst is van kracht na ondertekening van de overeenkomst door de Klant en ASTEMAC, waarbij de ondertekening mede als aanvaarding van deze algemene voorwaarden geldt, en zij vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Verkoopovereenkomst zouden voorafgaan. De Verkoopovereenkomst sluit de toepassing van de potentiële algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zelf uit.

1.2          Wijzigingen van de overeenkomst kunnen enkel gebeuren door middel van een geschrift ondertekend door beide partijen. Bij onvoorzienbare omstandigheden kan een aanpassing van de overeenkomst worden opgelegd en zullen partijen hieromtrent opnieuw over onderhandelen.

1.3          Klant verklaart zich akkoord met deze voorwaarden en door het feit van haar bestelling bevestigt zij kennis van deze voorwaarden te hebben genomen.

1.4          In geval van meerdere Klanten is elke individuele Klant hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de uitvoering van de Verkoopovereenkomst.

Art. 2 Bestelling

Elke bestelling wordt uitgevoerd tegen contante betaling bij afhaling of levering. Elke bestelling is onherroepelijk ongeacht of er al dan niet een voorschot betaald werd. Weigert de klant de levering, dan heeft de verkoper de keuze ofwel hem hiertoe gerechtelijk dwingen ofwel de gerechtelijke ontbinding van de verkoop te vragen met een schadevergoeding van 20% op de overeengekomen prijs. Deze schadevergoeding is van rechtswege verworven en conventioneel bepaald tussen partijen en is niet meer voor betwisting vatbaar.

Art. 3 Levering en ontvangst

  1. De levering gebeurt op de wijze, plaats en omstandigheden zoals vermeld in de bestelling, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.  De opgegeven leveringstermijn is daarenboven louter indicatief en maakt in hoofde van ASTEMAC een middelenverbintenis uit. Het louter verstrijken van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  
  2. Tijdens de levering controleert de Klant de conformiteit van de bestelling en gaat hij over tot alle overeengekomen of door de aard van de bestelling benodigde testen en controles. De Klant verbindt zich er vervolgens toe om op het ogenblik van de levering een afgiftebewijs te ondertekenen. De ondertekening door de Klant van dit document geldt als bewijs dat de levering conform de bestelling is, dat het (roerend) goed zich in een volmaakte staat bevindt en geen (zichtbare) gebreken vertoont, evenals dat alle noodzakelijke documenten, handleiding en uitrusting aanwezig zijn en mee werden geleverd. 
  3. Het risico gaat over naar de Klant vanaf het ogenblik dat de goederen afgehaald worden en/of de werkplaats van ASTEMAC verlaat. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

Art. 4 Overmacht

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de normale uitvoering van de Verkoopovereenkomst of deze in ernstige mate verhindert of bemoeilijkt, zal als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): werkstaking, overheidsmaatregelen (vb. maatregelen Pandemie,…), (tijdelijke) sluiting van het bedrijf, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van ASTEMAC, vertraging of onmogelijkheid in toelevering in hoofde van leveranciers van ASTEMAC. In geval van overmacht, is ASTEMAC gerechtigd om hetzij de uitvoering van de Verkoopovereenkomst op te schorten voor een duur van ten hoogste vier maanden, hetzij de Verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art. 5 Prijs - betaling

5.1.      Behoudens andersluidend beding zijn de opgegeven prijzen van ASTEMAC nettoprijzen exclusief BTW, zonder korting, zonder enige verbintenis van de verkoper. ASTEMAC is gerechtigd (doch niet verplicht) om een voorschot te vragen.

5.2       Geldige redenen voor eenzijdige (prijs-)wijzigingen zijn onder meer de wijzigingen in de grondstofprijzen, wetswijzigingen, diensten/goederen van toeleveranciers.  

5.3       Alle facturen van ASTEMAC zijn contant betaalbaar op de vervaldag op de factuur vermeld, dit ten huize van ASTEMAC. De facturen worden geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na datum van afgifte van de factuur. Na deze termijn wordt geen protest meer aanvaard. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en na vergeefse ingebrekestelling de opeisbaarheid mee van alle niet betaalde facturen en geeft ASTEMAC het recht de lopende contracten op te schorten of te verbreken, dit tot algehele betaling. Bij niet betaling van de factuur op haar vervaldag zal van rechtswege en na vergeefse ingebrekestelling een intrest aangerekend worden van 10% per jaar, onverminderd een forfaitair schadebeding tot dekking van de schade voortspruitend uit de wanbetaling ten belopen van 12% op het factuurbedrag met een minimum van 125,00 Euro en een maximum van 2.500,00 Euro. Bovendien zullen de onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten opbrengen zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

5.4       De factuur zal pas als betaald beschouwd worden vanaf het ogenblik dat de gelden op de bankrekening van ASTEMAC geboekt zullen zijn.

5.5       De facturen van ASTEMAC moeten altijd betaald worden door de Klant, zelfs indien laatstgenoemde beschikt over een vaststaande en opeisbare schuldvordering jegens ASTEMAC. Elke verrekening is dus uitgesloten, behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst. De Klant verbindt zich er ook toe om niet ernstig betwiste facturen of saldi van facturen niet in te houden.

5.6       Zelfs indien er een betalingstermijn toegekend wordt aan een Klant krachtens de bijzondere schriftelijke overeenkomst, zal de niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle onbetaalde facturen opeisbaar maken. 

5.7       Elke klacht over de opmaak of de berekening van een factuur moet middels aangetekend schrijven binnen de acht (8) werkdagen te rekenen vanaf de factuurdatum ingediend worden, bij gebreke waaraan de factuur geacht zal worden te zijn aanvaard door de Klant.

5.8       Ingeval van niet-naleving door de Klant van één van zijn contractuele verplichtingen, onder andere de tijdige betaling van de facturen, behoudt ASTEMAC zich het recht voor om elke maatregel te treffen, onder andere de opschorting van lopende leveringen en bestellingen. 

5.9       ASTEMAC kan te allen tijde – zelfs na het faillissement  van de Klant of de samenloop van de schuldeisers van de Klant of na het verzoek om of de toelating van de Klant tot het voordeel van een gerechtelijke reorganisatie  – elke bestaande of toekomstige schuldvordering uit welken hoofde ook verrekenen met elke som die aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd is.

5.10     Elke wijziging in de juridische of financiële situatie van de Klant moet op schriftelijke wijze ter kennis worden gebracht van ASTEMAC, die de mogelijkheid heeft om, indien gewenst, lopende bestellingen te annuleren, bestellingen te weigeren, waarborgen te eisen of de voorwaarden en termijnen van betaling te wijzigen.

5.11     Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen en tot zekerheid van de terugbetaling van alle bedragen die de Klant verschuldigd zou zijn aan ASTEMAC, uit hoofde van alle huidige en/of toekomstige schuldvorderingen, ongeacht hun aard,  geeft de Klant ten voordele van ASTEMAC in pand: alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde dan ook zoals handelsvorderingen en andere schuldvorderingen op klanten, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen uit opbrengsten van roerende of onroerende toestellen, vorderingen in schadevergoeding, pensioenen, verzekeringsuitkeringen, uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid of vorderingen op de overheid in het kader van de fiscale regelgeving. De Klant verbindt zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van ASTEMAC, alle inlichtingen en documenten met betrekking tot deze schuldvorderingen te bezorgen.

Art. 6 Eigendomsvoorbehoud

ASTEMAC behoudt de volledige eigendom van de verkochte toestellen/goederen tot de algehele betaling van de hoofdsom en bijhorigheden. Geleverde goederen blijven de volledige eigendom van ASTEMAC en zal als in consignatie gegeven beschouwd worden tot de algehele betaling. De Klant zal echter het risico dragen op schade die de geleverde goederen uit welke hoofde ook zouden lijden of veroorzaken. Tot de algehele betaling van de geleverde goederen zal de Klant op geen enkele manier kunnen beschikken over de goederen zonder het voorafgaand akkoord van ASTEMAC. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt tegen betaling volgens akkoord heeft ASTEMAC het recht het contract als verbroken te beschouwen en zal lastens de Klant een schadevergoeding aangerekend worden van 20% ten titel van forfaitaire en op voorhand overeengekomen schadeloosstelling. Ook zal ASTEMAC onmiddellijk en vrij over de goederen en toebehoren beschikken en deze mogen verkopen ten einde hierop zijn herstelkosten aan te rekenen alsmede zijn schadeloosstelling.

Art. 7 Klachten

Alle klachten betreffende leveringen en/of herstellingen moeten per aangetekend schrijven en binnen de acht (8) werkdagen na datum van levering aan ASTEMAC overgemaakt worden, zo niet worden ze niet meer als rechtsgeldig beschouwd.

Art. 8 Garantie – beschrijving van de goederen

8.1       De Klant zal op nieuwe goederen en toebehoren genieten van de waarborg die door de fabrikant gegeven wordt op de dag van de levering. Bij tweedehands leveringen bestaat er enkel waarborg voor zover deze uitdrukkelijk op de factuur vermeld wordt door ASTEMAC. De waarborg wordt gegeven op voorwaarde dat de Klant de geleverde goederen laat onderhouden volgens de richtlijnen van de fabrikant en voor zover deze geschiedt in de werkhuizen van ASTEMAC. In alle gevallen zal de waarborg beperkt blijven tot het vervangen in de werkhuizen van ASTEMAC van elk slecht bevonden stuk, dit zonder verdere schadevergoeding van de gevolgen voortspruitende uit een constructiefout of door gebrekkige stukken. De waarborg vervalt automatisch indien de koper gedurende de periode van de waarborg de opgebouwde goederen en toebehoren niet uitsluitend laat onderhouden in de werkhuizen van ASTEMAC alsook wanneer deze beschadigd worden door een ongeval. De waarborg is uitgesloten voor alle schade voortspruitend uit slijtage en of verkeerdelijk gebruik.

8.2       De Klant verklaart de gekochte goederen te hebben gezien en gecontroleerd en ze vrij van alle zichtbare gebreken te hebben bevonden bij de levering en aanvaarding. De Klant koopt de goederen in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de levering zonder dat deze staat ooit nog tot enige betwisting aanleiding kan geven. Tussen partijen wordt overeengekomen dat de goederen geacht worden geen gebreken te vertonen van zodra de verkochte goederen voorzien van een attest van wettelijke keuring (dit indien de Wet dit vraagt). In geval van verkoop van tweedehands goederen wordt de Klant geacht zijn goederen te hebben gecontroleerd en nagezien. De Klant koopt de goederen in staat waarin ze zich bevinden met alle zichtbare en verborgen gebreken zonder enige garantie tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8.3       Onzichtbare gebreken die op een herstelling/verkoop betrekking hebben, moeten eveneens binnen de acht (8) werkdagen bij aangetekend schrijven aan ASTEMAC ter kennis worden gebracht op straffe van verval van de waarborg.

Art. 9 Recht tot ontbinding

De Verkoopovereenkomst kan van rechtswege door ASTEMAC ontbonden worden per gewone schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder enige gerechtelijke formaliteit:

 • indien de Klant zich in staking van betaling, collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement bevindt, 
 • bij overlijden van de Klant, 
 • bij een beslag of andere vormen van gedwongen tenuitvoerlegging lastens de Klant,
 • indien er beschadiging, vernietiging of verlies van de verkochte doch nog niet (volledig) betaalde goederen is vastgesteld, 
 • indien de Klant aan ASTEMAC onjuiste informatie verstrekt heeft betreffende zijn onderneming of zijn financiële situatie die een cruciale rol gespeeld heeft in de beslissing van ASTEMAC om de relatie met de Klant aan te gaan,
 • bij wanbetaling van facturen,
 • bij eender welke wanprestatie van de Klant uit deze Verkoopovereenkomst waaraan niet verholpen wordt binnen een termijn van minimum acht (8) dagen na schriftelijke ingebrekestelling daartoe. 

ASTEMAC heeft bij wanprestatie van de Klant de keuze om de Verkoopovereenkomst te ontbinden, dan wel de (desnoods gedwongen) uitvoering van de Verkoopovereenkomst te eisen.

Art. 10 Aansprakelijkheden

De aansprakelijkheid van ASTEMAC voor elke genots-, winstderving en/of indirecte schade is in elk geval uitgesloten en ASTEMAC zal onder geen enkel beding hiervoor tot enige schadevergoeding kunnen gehouden worden. In geval van niet-conformiteit of defecten aan de geleverde goederen, waarvoor ASTEMAC tot tussenkomst is gehouden, is ASTEMAC haar aansprakelijkheid en tussenkomst beperkt tot de prijs van de verkochte goederen. De adviezen die door ASTEMAC verstrekt worden zijn zonder verbintenis en brengen geen aansprakelijkheid teweeg. De Klant kan geen aanspraak maken op enige schorsing of vernietiging van de Verkoopovereenkomst, vermindering van de prijs of schorsing van betaling ervan, noch op enige schadevergoeding in geval van geheel of gedeeltelijk genotsverlies van de geleverde goederen,om eender welke reden ook, fout van derden of overmacht inbegrepen. 

Art. 11 Vrijwaring

De verkoper wordt uitdrukkelijk ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor beschadiging of het verdwijnen van haar toevertrouwde voertuigen, goederen en of toebehoren en onderdelen, tenzij de Klant een zware fout in hoofde van ASTEMAC kan bewijzen. De aan ASTEMAC toevertrouwde voertuigen worden door hem of zijn aangestelden bestuurd en bewaard onder volle en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant, met volledige vrijwaring voor ASTEMAC.

Art. 12 GDPR

ASTEMAC respecteert de privacy van de Klant en verwerkt diens persoonsgegevens met het oog op klanten-of prospectenbeheer zulks in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (met name Verordening nr. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Deze verwerkingen gebeuren op basis van de toestemming van de Klant en de gemaakte afspraken. Door de ondertekening van deze Verkoopovereenkomst, aanvaardt de Klant dat ASTEMAC solvabiliteitsnazichten kan verrichten, alsook gegevens kan inwinnen betreffende de Klant evenals zijn vertegenwoordigers en andere partijen betrokken bij de activiteit van de Klant.

Art. 13 Intellectuele eigendomsrechten

Alle grafische elementen, merken, tekeningen, modellen, logo’s en dergelijke, die op de toestellen, in handleidingen en in gebruiksaanwijzingen voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van de producenten, fabrikanten of van ASTEMAC. Ze worden niet overgedragen en komen niet in aanmerking voor gebruik, exploitatie, weergave, reproductie of aanpassing door de Koper of elke andere derde.

Art. 14 Bijzondere bepalingen

Indien in deze algemene voorwaarden – per impossible - een onrechtmatig beding zou voorkomen, dan moeten partijen hieromtrent opnieuw onderhandelen en deze vervangen door een rechtmatig beding. Deze algemene voorwaarden zijn deelbaar, waardoor de algemene voorwaarden geldig blijven, zelfs wanneer een ervan onrechtmatig wordt bevonden.

Art. 15 Toepasselijk recht -  Bevoegdheid

Voor elk geschil m.b.t. de Verkoopovereenkomst, haar uitvoering, interpretatie en beëindiging, zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd zijn. De Verkoopovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.